icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
logo_icr

Rokytnice v O.h.

logo_ic

Orl. Záhoří

logo_gobec

G-OBEC

logo-ponoveceste

Po nové cestě

Dotace IROP - Komunitní centrum Bartošovice v O.h.

Tisk článku  

Komunitní centrum Bartošovice v Orlických horách - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011710

Projekt realizovaný za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE - IROP.

Projekt bude realizován v obci Bartošovice v Orlických horách, v budově č. p. 36. Jedná se o původní budovu kulturního domu, která je ve vlastnictví žadatele.

Komunitní centrum v obci Bartošovice v Orlických horách bude plnit roli organizátora společenského života v komunitě - Obci Bartošovice v Orlických horách. Cílem projektu je mimo jiné zlepšení kvality života lidí v komunitě, jejich aktivizace a propojování zdrojů jednotlivců i celých skupin. Komunitní centrum se bude snažit o vybudování neformálního a povzbuzujícího prostředí, ve kterém by docházelo k přirozeným kontaktům lidí a k začleňování jedinců do širší vztahové struktury. Komunitní centrum bude nabízet svým občanům prostor k setkávání, společným činnostem, vzdělávání a sdílení. Prostřednictvím například pořádaných společenských, kulturních a sportovních akcí, aktivit MŠ a ZŠS, přednášek, výstav, vzdělávacích kurzů a jiných akcí bude rozvíjet sociální aktivity a tím umožní sociální začlenění všech obyvatel a omezí hrozbu jejich sociálního vyloučení. Všechny aktivity jsou koncipovány jako nízkoprahové, aby byly dostupné pro všechny osoby z cílových skupin. K tomu bude přizpůsobena i publicita činnosti komunitního centra.

Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 36, který nebyl v posledních letech postupně chátral a proto nebyl dostatečně využíván. Navíc interiér zcela nevyhovuje současným požadavkům na bezbariérovost a sociální zázemí.
Přistupujeme ke stavebním úpravám tak, aby se zlepšilo zázemí pro komunitní činnost. Prostorová kompozice i veškeré urbanistické řešení zůstávají zachovány beze změn. Stavební úpravy spočívají ve změnách dispozic některých prostor, renovaci a výměně některých povrchů, výrobků a zařizovacích předmětů, dále v obnově elektrických rozvodů a nutně vyvolaných změnách v rozvodech TZB.
Na části stavby dojde ke změně užívání. Bývalá šatna herců bude ubouráním příčky a vytvořením nutného zázemí upravena na klubovnu. Stávající šatna při hlavním vstupu do budovy bude adaptována na WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace s asistencí. Z prostoru zákulisí bude novou příčkou vyčleněn prostor skladu.

Cíl projektu je plně v souladu s:
- Specifický cíl IROP 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a to prostřednictvím Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. V rámci specifického cíle 2.1 je podporován nákup a rekonstrukce objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální a komunitní práce s cílovými skupinami.