icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
logo_icr

Rokytnice v O.h.

logo_ic

Orl. Záhoří

logo_gobec

G-OBEC

logo-ponoveceste

Po nové cestě

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Tisk článku  

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Povinně zveřejňované informace - obec Bartošovice v Orlických horách

 

 

1. Název

Bartošovice v Orlických horách

2. Důvod a způsob založení

Obec Bartošovice v Orlických horách jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. 

 

3. Organizační struktura

Starosta:

Kostas Kotanidis

Místostarosta:

Dominik Malík


Zastupitelé:

Jana Němcová

Radek Drahorád

Jiří Toman

Jaroslav Bartl

Jakub Doležal

 

Příspěvkové organizace zřízené obcí:

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách

 

4. Kontaktní spojení

tel: 491616906
www: www.bartosovice.eu
email: obecniurad@bartosovice.eu

Datová schránka: t3yb3z6

Bankovní spojení:

 1240088309/0800
(CZ58 0800 0000 0012 4008 8309)

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Adresa sídla:

Bartošovice v Orlických horách 35
517 61 Rokytnice v Orlických horách

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bartošovice v Orlických horách 35
517 61 Rokytnice v Orlických horách

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:

Pondělí         8:00 – 12:00          13:00 – 17:00

Středa          8:00 – 12:00          13:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

tel: 491 616 906

 

4.5 Číslo faxu

 

4.6 Adresa internetové stránky

www: www.bartosovice.eu

4.7 Adresa e-podatelny

email: obecniurad@bartosovice.eu

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: t3yb3z6

5. Případné platby lze poukázat

Č.účtu: 1240088309/0800

6. IČO

274691

7. DIČ

CZ274691

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Strategický plán rozvoje obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočtový výhled obce

 

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal  - srov. § 81 a násl. správního řádu

 

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf

  • proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

  •  

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

-

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník úhrad byl schválen 3.6. 2020, uveřejněn na této stránce nahoře.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy zde.

16.2 Výhradní licence

Obec Bartošovice v Orlických horách v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. Výhradní licence zde.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

 

 

18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2020