Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - obec Bartošovice v Orlických horách
 
1. Název Bartošovice v Orlických horách
2. Důvod a způsob založení

Obec Bartošovice v Orlických horách jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. 

3. Organizační struktura Starosta: Kostas Kotanidis
Místostarosta: Dominik Malík

 

Zastupitelé:
Jana Němcová
Radek Drahorád
Jiří Toman
Jaroslav Bartl
Jakub Doležal

 

Příspěvkové organizace zřízené obcí:
Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách

 

4. Kontaktní spojení tel: 491616906
www: www.bartosovice.eu
email: obecniurad@bartosovice.eu

 

Datová schránka: t3yb3z6

 

Bankovní spojení:
 1240088309/0800  (CZ58 0800 0000 0012 4008 8309)

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa Adresa sídla:

Bartošovice v Orlických horách 35
517 61 Rokytnice v Orlických horách

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bartošovice v Orlických horách 35
517 61 Rokytnice v Orlických horách

4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny:

Pondělí         8:00 – 12:00          13:00 – 17:00
Středa          8:00 – 12:00          13:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla tel: 491 616 906

 

4.5 Číslo faxu

 

4.6 Adresa internetové stránky

www: www.bartosovice.eu

4.7 Adresa e-podatelny email: obecniurad@bartosovice.eu

 

4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: t3yb3z6

 

5. Případné platby lze poukázat Č.účtu: 1240088309/0800

 

6. IČO

274691

7. DIČ

CZ274691

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce
Strategický plán rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtový výhled obce

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

 

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

 

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
• proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal  - srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:
• proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf

  • proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf
12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

-

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník úhrad byl schválen 3.6. 2020, uveřejněn na této stránce nahoře.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy zde.

16.2 Výhradní licence

Obec Bartošovice v Orlických horách v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. Výhradní licence zde.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2020