Projekty

Díky nadačnímu příspěvku Nadace Agrofert ve výši 50 000 Kč bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo Amphipio s příslušenstvím.

Číslo projektu: Hasiči 25/2022

img_Publicita_na_web.jpg        img_nadace.jpeg

 

Komunitní centrum Bartošovice v Orlických horách - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011710

Projekt realizovaný za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE - IROP.

Projekt bude realizován v obci Bartošovice v Orlických horách, v budově č. p. 36. Jedná se o původní budovu kulturního domu, která je ve vlastnictví žadatele.

Komunitní centrum v obci Bartošovice v Orlických horách bude plnit roli organizátora společenského života v komunitě - Obci Bartošovice v Orlických horách. Cílem projektu je mimo jiné zlepšení kvality života lidí v komunitě, jejich aktivizace a propojování zdrojů jednotlivců i celých skupin. Komunitní centrum se bude snažit o vybudování neformálního a povzbuzujícího prostředí, ve kterém by docházelo k přirozeným kontaktům lidí a k začleňování jedinců do širší vztahové struktury. Komunitní centrum bude nabízet svým občanům prostor k setkávání, společným činnostem, vzdělávání a sdílení. Prostřednictvím například pořádaných společenských, kulturních a sportovních akcí, aktivit MŠ a ZŠS, přednášek, výstav, vzdělávacích kurzů a jiných akcí bude rozvíjet sociální aktivity a tím umožní sociální začlenění všech obyvatel a omezí hrozbu jejich sociálního vyloučení. Všechny aktivity jsou koncipovány jako nízkoprahové, aby byly dostupné pro všechny osoby z cílových skupin. K tomu bude přizpůsobena i publicita činnosti komunitního centra.

Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 36, který nebyl v posledních letech postupně chátral a proto nebyl dostatečně využíván. Navíc interiér zcela nevyhovuje současným požadavkům na bezbariérovost a sociální zázemí.
Přistupujeme ke stavebním úpravám tak, aby se zlepšilo zázemí pro komunitní činnost. Prostorová kompozice i veškeré urbanistické řešení zůstávají zachovány beze změn. Stavební úpravy spočívají ve změnách dispozic některých prostor, renovaci a výměně některých povrchů, výrobků a zařizovacích předmětů, dále v obnově elektrických rozvodů a nutně vyvolaných změnách v rozvodech TZB.
Na části stavby dojde ke změně užívání. Bývalá šatna herců bude ubouráním příčky a vytvořením nutného zázemí upravena na klubovnu. Stávající šatna při hlavním vstupu do budovy bude adaptována na WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace s asistencí. Z prostoru zákulisí bude novou příčkou vyčleněn prostor skladu.

Cíl projektu je plně v souladu s:
- Specifický cíl IROP 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a to prostřednictvím Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. V rámci specifického cíle 2.1 je podporován nákup a rekonstrukce objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální a komunitní práce s cílovými skupinami.

img_IROP_CZ_RO_B_C_RGB.jpg

 

Identifikační číslo projektu EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016910

Zvýšení bezpečnosti v Bartošovicích v O.h. - Neratov je projekt výstavby chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení a míst pro přecházení v Neratově, v blízkosti silnice II/311. Cílem projektu je zamezit střetu vozidel a chodců, zlepšit viditelnost ve večerních hodinách, zamezit zarkování vozidel mimo parkoviště. 

img_IROP_CZ_RO_B_C_RGB.jpg

 

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015660

Název projektu

MAS_Komunitní práce Bartošovice v OH

Realizátor

OBEC BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Doba realizace

1.1.2021 – 31.12.2022

Rozpočet projektu

741 575 Kč

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je aktivizace komunity v obci Bartošovice v Orlických horách a udržitelné aktivní zapojení osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v obci do
komunitního života.

Realizací projektu se změní společenská atmosféra v obci Bartošovice v Orlických horách,  dojde k udržitelnému sociálnímu začlenění sociálně vyloučených obyvatel, budou eliminovány společensky nežádoucí jevy v obci, sníží se výjezdy policie k řešení drobných sousedských rozepří, dojde k mezigenerační a multikulturní komunikaci. Viditelnou změnou bude změna ve veřejném pořádku a snížená potřeba intervencí poskytovatelů sociálních služeb v obci.

Realizací projektu se aktivizuje komunita v obci a bude se aktivně podílet na komunitním životě, dojde k mezigeneračnímu i multikulturnímu propojení. Vznikne bezpečný veřejný prostor k řešení komunitních problémů, k aktivnímu trávení volného času, k rozvoji sociálních vazeb mezi obyvateli.

Změna bude prokázána plně využitým prostorem Komunitního centra v obci Bartošovice v Orlických horách.

 

Královéhradecký kraj podpořil opravu kostela sv. Jana Nepomuckého v roce 2021 částkou 387 000,- Kč na opravu stropních konstrukcí a kůru kostela. Projekt nese název 2. etapa obnovy kostela sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Královéhradecký kraj podpořil opravu kostela sv. Jana Nepomuckého v roce 2020 částkou 417 000,- Kč na provedení restaurátorského průzkumu, opravu márnice, opravu schodů do věže kostela a výměnu střešní krytiny na věži kostela. 

Ministerstvo kultury podpořilo opravu kostela Sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici v roce 2020 částkou 200 000,- Kč.

Česko-německý fond budoucnosti podpořil v roce 2020 opravu kostela na Vrchní Orlici částkou 400 000,- Kč.

 
img_logo_colour_CMYK.jpg           img_logo-barevne-ve-formatu-jpg.JPG

 

img_bar.ces.poz.jpg

 

 

Královéhradecký kraj podpořil projekt s názvem Výstavba parkoviště v Neratově částkou 5 202 123,- Kč. Projekt je realizován v roce 2021.

img_logo_colour_CMYK.jpg

 

Královéhradecký kraj poskytl naší obci účelovou investiční dotaci  na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Nákup speciálního požárního vozidla CAS - použité vozidlo“, evidovaného pod číslem 21RRD01-0003

img_logo_colour_CMYK.jpg

 

Projekt
VYBAVENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE JSDH BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD příslušné MAS
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

publicita

 

Královéhradecký kraj podpořil opravu místní komunikace v Neratově částkou 564 000,- Kč. Projekt byl realizován v roce 2022.

img_logo_colour_CMYK.jpg

 

Královéhradecký kraj podpořil provoz obchodů v Bartošovicích a v Neratově.

Rok 2019: Neratov 50 000,- Kč, Bartošovice 30 000,- Kč

Rok 2020: Neratov 50 000,- Kč.

Rok 2021: Neratov 50 000,- Kč, Bartošovice 50 000,- Kč

Rok 2023: Neratov 50 000,- Kč -  smlouva o podpoře prodejny, Bartošovice 50 000,- Kč

img_logo_colour_CMYK.jpg

 

Královéhradecký kraj podpořil v roce 2023 tvorbu územní studie k investičnímu projektu revitalizace veřejného prostranství – návsí obce Bartošovice v O. h.", dotací ve výši 111.600Kč

img_logo_colour_CMYK.jpg

 

img_nezapominame_logo.jpg

Projekt: Nezapomínáme – 1. etapa

V roce 2017 byl upraven prostor hřbitova v blízkosti kostela sv. Máří Magdalské v Bartošovicích. Náhroky z neudržovaných německých hrobů byly soustředěny do jednoho prostoru a hřbitov tak opět získal důstojný vzhled. Vzniklo pietní místo, které bylo spolufinancováno z mikroprojektu v rámci česko - polské spolupráce. Projekt byl nazván Nezapomínáme - 1. etapa, registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000368 a kromě pietního místa zahrnoval také obnovu části hřbitovní zdi a severní branky. Pietní místo a slavnostní otevření pietního místa je dokumentováno na přiložených fotografiích. Další informace a fotografický materiál jsou na letáčcích v češtiněpolštině a němčině , které si zde můžete v elektronické podobě prohlédnout.

img_IMG_20171216_151703.jpg            img_IMG_9751.jpg             img_IMG_9753.jpg

Zhotovitel díla :

MM Hallinto s.r.o. Se sídlem:  Náchod   

Termín zahájení stavebních prací: 24. 03. 2017

Termín dokončení (předání stavby): do 15. 5. 2017

Cena za zhotovení díla činí  314.572,50 Kč bez DPH

Projekt Nezapomínáme - 2. etapa

Projekt byl nazván „Rekonstrukce Hlavní vstupní brány hřbitova v areálu kostela sv. Máři Magdalény v Bartošovicích V Orlických horách“ a byl uskutečněn v rámci projektu Nezapomínáme – 2. etapa, reg. číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000923.

Realizace proběhla v roce 2018. Cílem byla oprava vstupní brány hřbitova a osazení bran a branek do všech tří vstupů na hřbitov. Cena díla dle smlouvy byla 430.488,96 Kč včetně DPH.

Zhotovitelem byla firma MM Hallinto s.r.o. se sídlem: Náchod, Pod Lipím 244.